Privacyverklaring

Wie zijn wij?

Pander Consultancy heeft als kernactiviteit het opzetten, invoeren, onderhouden en verbeteren van managementsystemen, op basis van advies, training, audits en interim management. Bij deze dienstverlening aan klanten verwerken wij een veelheid van persoonsgegevens.

ONZE CONTACTGEGEVENS ZIJN:

Centrale contactgegevens hoofdvestiging:

Pander Group B.V. / Pander Consultancy

Adres: Trompenburg 6, 3894 AM te Zeewolde

Telefoon: 036-5235780

e-mail:info@panderconsultancy.nl

website:www.panderconsultancy.nl

Gegevens van onze zelfstandige vestigingen zijn opgenomen op: https://www.panderconsultancy.nl/vestigingen/

Waarom dit statement

Wij zijn ervoor verantwoordelijk om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen. Wij moeten daarbij voldoen aan de eisen van de privacyregelgeving. Wij willen o.a. transparant zijn over de soorten gegevens die wij verwerken, de doelen voor de verwerking, met wie wij gegevens delen en welke rechten u heeft ten aanzien van uw eigen gegevens. In dit Privacy-statement informeren wij u hierover. Heeft u na het lezen van dit document nog vragen? Neemt u dan contact met ons op.

  1. Soorten gegevens

Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u:

contactgegevens, zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, en e-mailadres;

leeftijd, geslacht, burgerlijke staat;

gegevens over beroep en werkgever.

  1. Doelen van de verwerking van gegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens gericht op o.a. de volgende activiteiten in onze onderneming:

het beheren van NAW gegevens van (potentiële) klanten, leveranciers en andere belanghebbenden;

het beoordelen en accepteren van potentiële klanten, leveranciers en andere belanghebbenden;

het (laten) beheren van onze relatie met (potentiële) klanten, leveranciers en andere belanghebbenden;

het beheren en uitbreiden van ons klantenbestand;

het sluiten en uitvoeren van overeenkomsten;

het maken van digitale inloggegevens voor datasystemen;

het uitvoeren van (gerichte) marketing- en promotieactiviteiten om een relatie met een (potentiele) klant tot stand te brengen, in stand te houden of uit te breiden;

het voldoen aan wettelijke verplichtingen;

het versturen van nieuwsbrieven of informatie van specifieke aard.

  1. Rechtsgronden voor verwerking van gegevens

Wij gebruiken tenminste een van de volgende gronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens:

het uitvoeren van een overeenkomst voor het opzetten, invoeren, onderhouden of verbeteren van een managementsysteem;

het kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust, bijvoorbeeld het voldoen aan wettelijke termijnen voor het bewaren van gegevens;

de uitdrukkelijke toestemming die u heeft gegeven om gegevens te verwerken voor specifieke doeleinden. Deze toestemming kunt u altijd weer intrekken;

voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen in het kader van onze bedrijfsvoering of die van een derde. Wij maken hierbij steeds de afweging tussen uw belangen en die van ons. Onze belangen betreffen onder andere de (verantwoording van) zorgvuldige uitvoering van overeenkomsten met u, het onderhouden en eventueel uitbouwen van onze klantrelatie via eventueel directmarketing en/of profilering gericht op marketing.

  1. Opslag en bewaartermijn van persoonsgegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens alleen zolang en voor zover wij deze nodig hebben. Gegevens die wij noodzakelijkerwijs nodig hebben bewaren wij in ieder geval gedurende de looptijd van onze relatie of overeenkomst.

Als onze relatie of overeenkomst eindigt dan bewaren wij de gegevens gedurende minimaal de wettelijke bewaartermijnen die voor ons gelden.

  1. Informatie, wijziging en bezwaar

U heeft specifieke rechten ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. Hierover kunt u altijd contact met ons opnemen.

Dat geldt zeker ook voor de volgende onderwerpen:

of wij uw persoonsgegevens verwerken;

de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken;

inzage in de persoonsgegevens die wij van u verwerken;

bezwaren tegen het verwerken van uw persoonsgegevens;

aanpassing van uw persoonsgegevens als deze (mogelijk) onjuist zijn verwerkt;

beperking van uw persoonsgegevens;

verwijdering (wissen) van uw persoonsgegevens;

overdracht van uw persoonsgegevens aan uzelf of aan een andere organisatie op

uw verzoek;

overleg met onze functionaris gegevensbescherming te bereiken via e-mailadres info@panderconsultancy.nl;

vragen over de inhoud van dit Privacy statement.

Let op: het kan zijn dat wij niet in alle gevallen tegemoet kunnen komen aan een

verzoek. Als dit het geval is zullen wij u dit gemotiveerd laten weten.

  1. Beveiliging van uw gegevens

Wij hebben technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen. Wij gaan hierbij uit van de maatregelen die op basis van de stand van de techniek redelijkerwijs van ons mogen worden verwacht.

  1. Verstrekken van gegevens aan derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet zomaar aan anderen. Dat mogen wij wel doen als u ons daarvoor toestemming hebt gegeven, als wij daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak, of als zo’n verstrekking ten dienste staat van onze doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens.

Voor de uitvoering van onze bedrijfsvoering en afhankelijk van de verleende diensten aan u verstrekken wij uw persoonsgegevens mogelijk wel aan de volgende personen of partijen:

personen en instanties die op grond van een wettelijke verplichting geïnformeerd moeten worden;

externe partijen die gegevens onder onze zeggenschap en verantwoordelijkheid verwerken, zoals onze ICT-dienstverlener of ons (direct) marketingbureau;

databases gericht op fraudebestrijding zoals Fish en Cis

partijen die betrokken zijn voor een goede uitvoering van een overeenkomst zoals bijvoorbeeld vestigingen van Pander Consultancy, toezichthoudende instanties, controlerende instanties, adviesbureaus, accountants, experts.

Externen partijen die de persoonsgegevens onder onze verantwoordelijkheid verwerken, doen dit uitsluitend voor doelen en onder voorwaarden die wij met hen hebben afgesproken. Dit leggen wij vast in schriftelijke overeenkomsten.

  1. Wijzigingen van het Privacy statement

Het kan voorkomen dat wij dit Privacy statement in de toekomst wijzigen. Op onze website vindt u steeds het meest actuele statement.

  1. Klachtrecht

Bent u het niet eens met de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken of omgaan met uw rechten als klant? Neem dan in ieder geval contact met ons op via onze functionaris gegevensbescherming. U bereikt deze per e-mail via info@panderconsultancy.nl of telefonisch op nummer 036-5235780.

Wanneer u er met ons niet uitkomt dan kunt u ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk daarvoor op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.