HACCP CERTIFICAAT

Voor bedrijven die met voedsel werken, is het erg belangrijk dat regels en richtlijnen worden opgevolgd om het gevaar voor de volksgezondheid zo ver mogelijk te reduceren. Deze regels zijn zo opgesteld dat het voedsel, wat uiteindelijk bij de consument terecht komt, veilig te consumeren is. Een van de methodes die gebruikt wordt om gevaren in het proces van voedselverwerking te achterhalen, is de HACCP methode. In dit artikel wordt u uitgelegd hoe u met behulp van deze methode de verwerking van voedsel veilig kunt uitvoeren en een HACCP certificaat kunt halen.

WAT IS EEN HACCP CERTIFICAAT?

Allereerst moet u begrijpen wat de methode voor een HACCP certificaat precies inhoudt. HACCP staat voor Hazard Analysis and Critical Control Points. Hiermee wordt aan de hand van verschillende criteria het gehele proces van voedselverwerking doorlopen om zo de kritieke en mogelijk gevaarlijke punten in het proces vroegtijdig te kunnen herkennen en voorkomen. Alle bedrijven die met voedselverwerking te maken hebben, zijn volgens de Europese wetgeving verplicht een HACCP systeem in te voeren. Het behalen van een HACCP certificaat is een vrijwillige keuze van het bedrijf. Met het behalen van een HACCP certificaat geeft uw bedrijf aan dat het een goede inschatting kan maken van de gevaren die gepaard gaan met de verwerking van voedsel en dat het weet hoe te handelen om de gezondheid van de consument te beschermen.

DE INHOUD VAN EEN HACCP CERTIFICAAT

Tijdens het behalen van een HACCP certificaat wordt er binnen uw bedrijf een plan opgesteld hoe het verwerken van voedsel zo veilig mogelijk kan gebeuren. Tijdens het opstellen van het plan voor het HACCP certificaat wordt de gehele procedure in uw bedrijf gevolgd en worden de mogelijke gevaren tijdens elke stap benoemd. Vervolgens moet u aangeven hoe u de risico’s van deze gevaren kunt beheersen om zo het verwerken van voedsel veilig te laten verlopen.
Tijdens het behalen van het HACCP certificaat wordt stap voor stap gekeken naar de mogelijke gevaren. Deze gevaren zijn bijvoorbeeld microbiologisch in de vorm van schimmels, bacteriën en parasieten. Ook wordt gekeken naar chemische gevaren, zoals zware metalen of het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Vervolgens worden deze gevaren geanalyseerd; er wordt een inschatting gemaakt van het risico en de ernst van de gevolgen van een mogelijk gevaar. Als dit is gebeurd kan er een plan worden opgesteld om de gevaren uit te sluiten of tot een acceptabel niveau te reduceren.

HET HALEN VAN EEN HACCP CERTIFICAAT

Het behalen van een HACCP certificaat kan bij verschillende instanties en gaat meestal gepaard met een cursus of training. Tijdens de cursus of training wordt er op een praktische manier uitleg gegeven over en wordt er geoefend met het opstellen van een HACCP-plan en de HACCP richtlijnen. Aansluitend wordt er een toets of examen afgenomen om de opgedane kennis te toetsen. Als de cursist de toets met goed gevolg aflegt is deze geslaagd en mag deze met het HACCP certificaat in handen terugkeren naar het bedrijf. Vervolgens moet het HACCP plan worden geïmplementeerd in het proces van het betreffende bedrijf.

HET IMPLEMENTEREN VAN HET HACCP CERTIFICAAT

Het opvolgen en implementeren van het HACCP-certificaat in uw bedrijf kan nog wat voeten in de aarde hebben. Pander Consultancy kan uw bedrijf ondersteunen bij het opstellen en uitrollen van het HACCP-plan. Daarnaast zijn wij gekwalificeerd om na te gaan of het plan ook daadwerkelijk wordt opgevolgd zoals het staat beschreven in het certificaat. Onze consultants zijn bevoegd om onafhankelijk het opvolgen van alle veel voorkomende normen en richtlijnen te auditeren, zo ook het HACCP certificaat. Neem daarom contact op met Pander Consultancy voor ondersteuning.