ISO 9001

Een organisatie die werkt conform de ISO 9001 norm, heeft de werkwijze vastgelegd in een kwaliteitssysteem. In dit document worden de (belangrijkste) werkzaamheden die het bedrijf uitvoert, objectief beschreven als een procedure die bestaat uit verschillende stappen. Dit biedt de klanten duidelijkheid over wat ze kunnen verwachten: de werkwijze van een bedrijf dat gecertificeerd is volgens de ISO 9001 norm is transparant en uniform. U kunt er als klant op rekenen dat de dienstverlening met continuïteit wordt uitgevoerd binnen de heersende wet- en regelgeving. Dit is een hele zorg minder. Het is dan ook positief voor het imago van een bedrijf om gecertificeerd te zijn volgens ISO 9001.

Een kwaliteitssysteem maakt het bovendien mogelijk om de kwaliteit van de uitgevoerde activiteiten objectief te meten en vervolgens, waar mogelijk, te verbeteren. Deze monitoring en bijstelling vormen een continu proces, dat op haar beurt ook weer is vastgelegd in het kwaliteitssysteem. Het document dat de ISO 9001 werkwijze van een organisatie beschrijft is dan ook een levend document: het wordt continu bijgesteld en aangescherpt, maar ook geraadpleegd door bijvoorbeeld nieuwe medewerkers. Het speelt, als het goed is, een actieve rol in de organisatie en geeft ook de directie de benodigde handvatten om de organisatie in de gewenste richting te sturen.

ACHTERGROND ISO 9001

ISO 9001 is een internationale norm, met als doel om alle processen in een bedrijf gecontroleerd te laten verlopen. Onder deze processen vallen inkoop, verkoop, advies, maar ook productie, binnendienst en ondersteuning.
De organisatie die de ISO 9001 norm heeft ontwikkeld, en in 2008 heeft bijgesteld opdat de inhoud nog beter is toegesneden op zowel kleine, middelgrote als grote organisaties, is de ISO. Dit is de wereldwijde organisatie voor nationale normalisatie-instituten, gevestigd in Genève. De afkorting ISO staat voor ‘International Organization for Standardization’. Er zijn naast ISO 9001 nog andere normen ontwikkeld, deze zijn echter niet allemaal ontwikkeld met het oog op certificering. Sommige zijn puur als richtinggevend document opgesteld, zoals bijvoorbeeld ISO 26000 voor maatschappelijk verantwoord ondernemen.

ISO 9001 CERTIFICERING IN DE PRAKTIJK

Een ISO 9001-certificaat is een door een onafhankelijke partij (certificatie-instelling) geleverd bewijs dat het kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie voldoet aan alle eisen uit ISO 9001. De certificering vindt plaats na een geslaagde audit, en deze wordt over het algemeen uitgevoerd als de organisatie zelf van mening is dat alle processen goed zijn beschreven en het kwaliteitssysteem waterdicht is. Hiervoor bestaan kant en klare checklists, maar vaak heeft een organisatie al in deze fase hulp ingeroepen van een bureau dat gespecialiseerd is in ISO 9001. Er staat namelijk behoorlijk wat op het spel. Als alles in orde is, wordt de audit gepland voor een bepaalde datum. De audit zelf wordt uitgevoerd door een onafhankelijk orgaan en ook periodiek herhaald. Tijdens dit bezoek worden de onderdelen van de kwaliteitsprocedure aan een inspectie onderworpen. Alleen als deze audit voldoende wordt afgerond wordt het ISO 9001 certificaat verstrekt of verlengd. Zo kan een (potentiële) klant altijd gerust zijn.

MEERWAARDE VAN ISO 9001 OP EEN RIJTJE

Er valt op Internet zeer veel te lezen over ISO 9001, vaak is de informatie echter abstract. Hopelijk krijgt u met deze informatie een beetje een indruk. U kunt ook altijd bij ons om opheldering of voorbeelden vragen. Tot slot nog even de pluspunten onder elkaar:

  • Gestructureerd werken aan kwaliteitsdoelen
  • Voldoen aan wet- en regelgeving
  • Input voor directiebeslissingen
  • Input voor bijsturen en preventie
  • Het meten van klanttevredenheid
  • Continu werken aan verbetering

Neem contact op met een consultant van Pander bij u in de buurt voor op maat advies.